Jak se stát naším klientem

Prvotní kontakt – veškeré informace se můžete dozvědět:

 • telefonicky na tel. 734 237 879 (sociální pracovnice)
 • osobně na adrese Americká 2176/52, Cheb
 • písemnou formou

Obracejte se na sociální pracovnici. Ta Vám podá srozumitelným způsobem základní informace o poskytované službě a informuje Vás o dalším postupu. Více informací najdete také v našem letáku:

Informační leták podmínky pobytu DZR

Další postup

 • podání žádosti o poskytnutí sociální služby – Žádost o přijetí do Domova pro seniory „SKALKA“
 • zájemcům je k přečtení dáván vzor smlouvy o poskytování sociální služby – Vzor smlouvy o poskytování sociální služby – Domov se zvláštním režimem. U každého klienta jsou zohledněna jeho přání a potřeby a představy o poskytované péči.
 • sociální šetření = návštěva sociálních pracovnic v místě Vašeho bydliště, popřípadě v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, na základě kterého bude vyplněn Záznam ze sociálního šetření, za účelem zjištění míry závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (viz cílová skupina), zjištění Vašich čekávání od sociální služby, kterou Vám bude představena.
 • Pokud to bude situace umožňovat, datum přijetí do Domova se bude společně plánovat s dostatečným časovým předstihem tak, abyste si mohli vyřídit všechny náležitosti, které s Vaším stěhováním do Domova souvisejí. Nápomocna může být sociální pracovnice Domova.
 • Osobu, která není schopna sama jednat a nemá opatrovníka, zastupuje při uzavírání Smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby

 • Uzavřením smlouvy se klient zavazuje zaplatit úhradu za ubytování a stravu, případně odebrané fakultativní činnosti, v souladu s vnitřní směrnicí poskytovatele „Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad.
 • Pokud má být klientovi snížena úhrada, je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu (důchodový výměr) pro účely stanovení úhrady podle této smlouvy a neprodleně oznamovat všechny změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady dle této smlouvy.
 • Klient může ukončit smlouvu kdykoliv, práva z této smlouvy nemůže postoupit na třetí osobu. Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran, a to písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
 • Klient se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla poskytovatele (domácí řád a vnitřní směrnici Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad).
 • Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Po dohodě s klientem je příspěvek na péči zasílán příslušným úřadem práce přímo na účet poskytovatele. Klient se zavazuje doložit poskytovateli rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo o změně jeho výše, a to neprodleně po doručení rozhodnutí o příspěvku na péči. Pokud by klientovi byl vyplacen příspěvek na péči zpětně za několik měsíců najednou, je povinen zaplatit poskytovateli za poskytování péče zpětně za příslušný počet měsíců ve výši přiznaného příspěvku na péči, za dobu, kdy mu byla péče poskytovatelem poskytována.
 • Klient souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním a uchováváním svých osobníchúdajů, včetně údajů citlivých, poskytovatelem pro účely poskytování sjednané sociální služby, a to způsobem stanoveným v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením.

Prosíme, abyste si s námi domluvili schůzku telefonicky předem, abychom se Vám mohli věnovat.