Obsah

Jak se stát naším klientem

Prvotní kontakt – veškeré informace se můžete dozvědět:

  • telefonicky na tel. 734 237 879 (pouze v pracovní době sociálního pracovníka, která je v uvedena v sekci kontakty.)
  • osobně na adrese Americká 2176/52, Cheb
  • email : vithova@domovskalka.cz

Obracejte se na sociální pracovnici. Ta Vám podá srozumitelným způsobem základní informace o poskytované službě a informuje Vás o dalším postupu.

 

Další postup
Povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby
  • Uzavřením smlouvy se klient zavazuje zaplatit úhradu za ubytování a stravu, případně odebrané fakultativní činnosti, v souladu s vnitřní směrnicí poskytovatele „Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad.
  • Pokud má být klientovi snížena úhrada, je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu (důchodový výměr) pro účely stanovení úhrady podle této smlouvy a neprodleně oznamovat všechny změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady dle této smlouvy.
  • Klient může ukončit smlouvu kdykoliv, práva z této smlouvy nemůže postoupit na třetí osobu. Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran, a to písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
  • Klient se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla poskytovatele (domácí řád a vnitřní směrnici Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad).
  • Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Po dohodě s klientem je příspěvek na péči zasílán příslušným úřadem práce přímo na účet poskytovatele. Klient se zavazuje doložit poskytovateli rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo o změně jeho výše, a to neprodleně po doručení rozhodnutí o příspěvku na péči. Pokud by klientovi byl vyplacen příspěvek na péči zpětně za několik měsíců najednou, je povinen zaplatit poskytovateli za poskytování péče zpětně za příslušný počet měsíců ve výši přiznaného příspěvku na péči, za dobu, kdy mu byla péče poskytovatelem poskytována.
  • Klient souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním a uchováváním svých osobníchúdajů, včetně údajů citlivých, poskytovatelem pro účely poskytování sjednané sociální služby, a to způsobem stanoveným v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením.

Prosíme, abyste si s námi domluvili schůzku telefonicky předem, abychom se Vám mohli věnovat.