Obsah

Služby, které poskytujeme

Sociální služby v Domově se zvláštním režimem jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově se zvláštním režimem, že v našem Domově se zvláštním režimem poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Poslání domova

Poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči pomocíslužeb, které jim nemohou být poskytovány v jejich vlastním domově. Podpora klienta při uchování vlastních návyků a zvyklostí, udržování vztahu s blízkými i kontaktu se společenským životem. Podpora v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních činností. Vytváření klidného, bezpečného a přátelského prostředí s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti obyvatel Domova, jejich přáním, možnostem volby a rozhodování. Každému klientovi je zajištěno bezpečí a potřebná podpora.

Domov zajišťuje služby těmito způsoby:
 • ubytování
 • stravování
 • podmínky a pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
 • aktivizační činnosti (např. trénink paměti, nácvik dovedností, úkonů denní péče)
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Okruh osob, kterým je služba určena
 • Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocněním a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám dospělých osob od 60 let.
  Kapacita zařízení:  8 lůžek.
Domov neposkytuje služby osobám v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb.
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
Cíle služby
 • Motivovat klienta k aktivnímu zapojování do péče o svoji osobu, k aktivnímu životu prostřednictvím aktivizačních činností tak, aby byla zachována jejich důstojnost, lidská práva a základní lidské svobody.
 • Naplňovat jednotlivé potřeby a přání klientů individuálním přístupem a péčí.
 • Zajišťovat klientům kvalitní sociální a ošetřovatelskou péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu.
 • Podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků přínosné pro péči o klienty domova.
Zásady poskytování sociální služby

Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.

Umíme se pružně přizpůsobit individuálním potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.

Podporujeme klienty v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností, podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.

Budujeme mezi klienty a pracovníky vztah založený na důvěře s respektem k odlišnostem.

Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem, slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme s respektem k tempu klienta. U verbálně nekomunikujících klientů se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jeho technikami komunikace (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).

Služby vždy poskytujeme v zájmu klientů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu. Etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci domova.

Volnočasové aktivity zajišťované domovem

Domov zajišťuje klientům v rámci základních činností aktivity, které vedou k udržení schopností:

 • Lehké cvičení
 • Čtení a předčítání z tiskovin (denní tisk, časopisy, letáky)
 • Poslech hudby nebo filmový klub
 • Trénink paměti (např. doplňování přísloví, luštění křížovek)
 • Vzpomínková terapie, prohlížení fotografií
 • Kreativní výroba – aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky (pečení, výroba dekoračních předmětů k výzdobě pokojů klientů s ohledem na roční období, sušení různých plodů, pěstování rostlin v květináčích…)
 • Vycházky
 • Posezení na lavičkách
 • Individuální aktivity (Individuální aktivity v rámci DZR jsou – úklid vypraného prádla, zalévání květin, mytí či utírání nádobí, utírání stolu, skládání ubrousků na stůl, leštění skleniček, vzpomínání u fotografií.…)
 • Součástí aktivizačních činností je i kontakt s morčetem či králíkem, údržba jejich pelíšků (podle potřeby) a jejich krmení (denně).