Obsah

Základní informace

Posláním domova pro seniory je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí, domov jim tak formou komplexních služeb, které jsou poskytovány 24 hodin denně, umožní prožít důstojné stáří v zařízení domácího typu, které má k dispozici jednolůžkové pokoje s vlastním zázemím (kuchyňský kout, bezbariérová koupelna s WC) nebo dva samostatné pokoje se společným zázemím (kuchyňský kout a bezbariérová koupelna s WC),

Cílem domova je udržet soběstačnost uživatele co nejdéle a v co největší míře, spokojenost uživatele s ubytováním, stravováním, s aktivizační činností, spokojenost uživatele se sociální službou nastavenou dle jeho individuálních cílů, potřeb a přání, spokojenost uživatele s kvalitou svého života, s poskytovanou péčí, která má rysy domácí rodinné péče,

Zásady poskytované služby zahrnují:

 1. individuální přístup k uživateli, uspokojování jeho bio-psycho-sociálních potřeb,
 2. profesionalitu zaměstnanců při naplňování potřeb uživatelů, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon svého povolání,
 3. respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby,
 4. zachování svobodného rozhodování, resp. spolurozhodování o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení, bezplatné poradenství,
 5. zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí,
 6. nestrannost zaměstnanců poskytovatele při práci s uživateli, diskrétnost zaměstnanců, k tomu účelu jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli, uživatelé mají právo vystupovat anonymně

Druhy poskytovaných služeb

1. Domovy pro seniory

 Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu dospělým osobám od 60 let, a dále seniorům od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 100  lůžek

Identifikátor: 5132759

 

Z důvodu rozsáhlé vnitřní rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu docházelo s účinností od 1.1.2017 k postupnému snižování  kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 109 na 50 lůžek.

V listopadu 2018 byla rekonstrukce objektu Domova pro seniory zdárně dokončena.

 

Z důvodů dokončení rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu a z důvodu sloučení Domovů pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Americká 2176/52 v Chebu a Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Dragounská 2272/12 v Chebu, došlo s účinností od 1.1.2019 k navýšení kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 50 na 110 lůžek.

Z  důvodů  dokončení   stěhování  uživatelů  z  Domova pro seniory v Chebu, Dragounská 2272/12 do Domova pro seniory "SKALKA", Americká 2176/52,  došlo s platností od 1.4.2019 ke snížení kapacity ze 110 na 100 lůžek.

 

Z uvedené kapacity 100 lůžek jsou na adrese Americká 2176/52, 350 02 Cheb využívána 2 lůžka k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt uživatelů).

Tato 2 lůžka slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny Domova pro seniory a jehož nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a), a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, dále např. přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce).

Délka přechodného pobytu nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

2. Domovy se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 8  lůžek

Identifikátor: 8077802

 

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby