Obsah

Základní informace

Poslání domova

 

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

 

Cíl domova

 

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele.

 

Krátkodobé cíle:

 1. Rozvoj paliativní péče v organizaci do konce roku 2022.
 2. Zapojit uživatele do péče o zahrádky před domovem a rozvíjet dle jejich zájmu a vlastních přání škálu pěstované flóry do konce roku 2022.  
 3. Zkvalitnění podávané stravy a rozšíření využití vlastních prostředků při přípravě stravy (domácí pečivo, svačiny...) zatraktivnění servírovaného jídla, podpora pitného režimu – instalace automatů na pití na jednotlivých patrech.
 4. Realizovat společné stravování v jídelně nebo na společenských místnostech v jednotlivých patrech a tím podporovat socializaci komunity uživatelů domova.
 5. Aktivizace uživatelů a jejich zapojení do volnočasových aktivit, rozmanitější výběr těchto aktivit.

 

Zásady 

 

 1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
 2. Bezpečné prostředízajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
 3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
 4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
 5. Svobodné rozhodováníuživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.
 6. Odbornost pracovníkůvzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.
 7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

Druhy poskytovaných služeb

1. Domovy pro seniory

Cílová skupina

 

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí. 

 • kapacita: 86  lůžek

Identifikátor: 5132759

 

Z důvodu rozsáhlé vnitřní rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu docházelo s účinností od 1.1.2017 k postupnému snižování  kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 109 na 50 lůžek.

V listopadu 2018 byla rekonstrukce objektu Domova pro seniory zdárně dokončena.

 

Z důvodů dokončení rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu a z důvodu sloučení Domovů pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Americká 2176/52 v Chebu a Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Dragounská 2272/12 v Chebu, došlo s účinností od 1.1.2019 k navýšení kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 50 na 110 lůžek.

Z  důvodů  dokončení   stěhování  uživatelů  z  Domova pro seniory v Chebu, Dragounská 2272/12 do Domova pro seniory "SKALKA", Americká 2176/52,  došlo s platností od 1.4.2019 ke snížení kapacity ze 110 na 100 lůžek.

 

Z uvedené kapacity 100 lůžek jsou na adrese Americká 2176/52, 350 02 Cheb využívána 2 lůžka k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt uživatelů).

Tato 2 lůžka slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny Domova pro seniory a jehož nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a), a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, dále např. přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce).

Délka přechodného pobytu nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

2. Domovy se zvláštním režimem

Cílová skupina

 

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 22 lůžek

Identifikátor: 8077802

 

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby