Obsah

Veřejný závazek

 

Motto: Ne přítěží, ale přínosem společnosti je zkušenost a moudrost stáří.

 

Vize

Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů.

 

Principy domova
 • Poskytujeme služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Vážíme si zkušeností a moudrosti našich uživatelů a obohacujeme jimi naši společnost.
 • Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich uživatelů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec.
 • Nepřizpůsobujeme naše uživatele službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které jim nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. Myslíme na společenské vyžití našich uživatelů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu uživatele se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb.
 • V terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

 

Zásady poskytování sociální služby
 • Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání  a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
 • Bezpečné prostředí – zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
 • Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
 • Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
 • Svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.
 • Odbornost pracovníků – vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.

 

Poslání 

 • je poskytovat sociální službu seniorům, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby a nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí,
 • zajišťovat individuální podporu a péči, prožití plnohodnotného a důstojného života,
 • podporovat samostatnost a soběstačnost uživatele, zprostředkovávat jejich kontakt se společenským prostředím.

 

Cíle

 • Spokojenost uživatele s péčí, která mu pomůže zlepšit nebo alespoň zachovat jeho zdravotní stav a kvalitu života.
 • Udržet soběstačnost uživatele co nejdéle a v co největší míře
 • Spokojenost uživatele s ubytováním, stravováním, aktivizační činností.
 • Spokojenost uživatele se sociální službou nastavenou dle jeho individuálních cílů, potřeb a přání
 • Spokojenost uživatele s kvalitou svého života
 • Obecné cíle (paliativní péče, lékař v zařízení, poskytovat kvalitní služby).

 

Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí.