Obsah

Veřejný závazek

 

Vize

Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů.

Motto: Ne přítěží, ale přínosem společnosti je zkušenost a moudrost stáří.

Principy domova
 • Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů a obohacujeme jimi naši společnost.
 • Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Podporujeme klienty v možnosti na pokoji pečovat o své domácí zvíře.
 • Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich klientů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec.
 • Nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. Myslíme na společenské vyžití našich klientů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu klienta se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb.
 • V terminálním stádiu života klienta respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou.

 

Zásady poskytování sociální služby
 • Při práci odkládáme svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.
 • Jsme empatičtí – umíme se vcítit, rozumíme emocím a motivům druhého člověka.
 • Služby vždy poskytujeme v zájmu klientů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu.
 • Etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci domova.
 • Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí, diskrétnost a další práva klientů.
 • Personál jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Pokud hovoříme s třetí osobou v přítomnosti klienta, mluvíme také na klienta. Nechováme se jako by nebyl přítomen. v rámci možností dodržujeme tradice a zvyky klientů.
 • Vytváříme vzájemnou důvěru mezi personálem a klienty.
 • Před vstupem na pokoj vždy zaklepeme, bez ohledu na to, zda klient zvládne odpovědět.
 • Používáme pro klienta přirozený jazyk bez odborných terminologií. Nepoužíváme direktivní tón.
 • Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem.
 • Slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme.
 • Umíme se pružně přizpůsobit potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
 • Klientům poskytujeme dostatek času na jednotlivé činnosti. Nespěcháme.
 • Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí. 
 • Klienti sami rozhodují o době vstávání a ukládání se ke spánku, době koupání, apod.
 • Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité.