Obsah

Veřejný závazek

 

Motto: 

Ne přítěží, ale přínosem společnosti je zkušenost a moudrost stáří.

 

Vize

Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů.

 

Principy domova
 • Poskytujeme služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Vážíme si zkušeností a moudrosti našich uživatelů a obohacujeme jimi naši společnost.
 • Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich uživatelů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec.
 • Nepřizpůsobujeme naše uživatele službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které jim nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. Myslíme na společenské vyžití našich uživatelů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu uživatele se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb.
 • V terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme. 

Leták Paliativní péče

 

Zásady poskytování sociální služby
 1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
 2. Bezpečné prostředízajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
 3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
 4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
 5. Svobodné rozhodováníuživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.
 6. Odbornost pracovníkůvzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.
 7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

 

Poslání 

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

Cíle

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele.

 

Krátkodobé cíle pro rok 2022:

 1. Rozvoj paliativní péče v organizaci do konce roku 2022.
 2. Zapojit uživatele do péče o zahrádky před domovem a rozvíjet dle jejich zájmu a vlastních přání škálu pěstované flóry do konce roku 2022.  
 3. Zkvalitnění podávané stravy a rozšíření využití vlastních prostředků při přípravě stravy (domácí pečivo, svačiny...) zatraktivnění servírovaného jídla, podpora pitného režimu – instalace automatů na pití na jednotlivých patrech.
 4. Realizovat společné stravování v jídelně nebo na společenských místnostech v jednotlivých patrech a tím podporovat socializaci komunity uživatelů domova.
 5. Aktivizace uživatelů a jejich zapojení do volnočasových aktivit, rozmanitější výběr těchto aktivit.

 

Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí.