Obsah

Veřejný závazek

 

Principy domova
 • Poskytujeme služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Vážíme si zkušeností a moudrosti našich uživatelů a obohacujeme jimi naši společnost.
 • Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich uživatelů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec.
 • Nepřizpůsobujeme naše uživatele službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které jim nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. Myslíme na společenské vyžití našich uživatelů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu uživatele se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb.
 • V terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme. 

Leták Paliativní péče

 

Zásady poskytování sociální služby
 1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
 2. Bezpečné prostředízajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
 3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
 4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
 5. Svobodné rozhodováníuživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.
 6. Odbornost pracovníkůvzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.
 7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

 

Poslání 

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

 

Kapcita

86 uživatelů

Cíle

 

Krátkodobé cíle:

 1. Prohlubování konceptu paliativní péče a zapojení duchovního do procesů paliativní péče ve vztahu k uživatelům i pracovníkům.
 2. Zapojit uživatele do péče o zahrádky před domovem a rozvíjet dle jejich zájmu a vlastních přání škálu pěstované flóry.
 3. Zkvalitnění podávané stravy a rozšíření využití vlastních prostředků při přípravě stravy (domácí pečivo, svačiny...) zatraktivnění servírovaného jídla, podpora pitného režimu.
 4. Realizovat společné stravování v jídelně nebo na společenských místnostech v jednotlivých patrech a tím podporovat socializaci komunity uživatelů domova.
 5. Aktivizace uživatelů a jejich zapojení do volnočasových aktivit prostřednictvím aktivizačních pracovníků.

 

Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí.