Obsah

Veřejný závazek

 

Poslání domova

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

 

Cíle domova

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

 

Krátkodobé cíle:

1. Prohlubování konceptu paliativní péče a zapojení duchovního do procesů paliativní péče ve vztahu k uživatelům i pracovníkům.

2. Zapojit uživatele do péče o zahrádky před domovem a rozvíjet dle jejich zájmu a vlastních přání škálu pěstované flóry.

3. Zkvalitnění podávané stravy a rozšíření využití vlastních prostředků při přípravě stravy (domácí pečivo, svačiny...) zatraktivnění servírovaného jídla, podpora pitného režimu.

5. Zapojení rodin do aktivizace uživatelů.

 

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 

Osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a jinými typy demence ve věku od 60ti let, jejichž stav odpovídá úplné nebo těžké závislosti na pomoci druhé osoby na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Dospělé osoby od 60 let a senioři od 65 let věku.

 

Kapacita v domově se zvláštním režimem je 22 klientů.

 

Domov poskytuje tyto základní činnosti
 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Zásady poskytování sociální služby
 1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
 2. Bezpečné prostředízajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
 3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
 4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
 5. Svobodné rozhodováníuživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby. VYHODIT???
 6. Odbornost pracovníkůvzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.
 7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.