Obsah

Veřejný závazek

Poslání domova

Poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být poskytovány v jejich vlastním domově. Podpora klienta při uchování vlastních návyků a zvyklostí, udržování vztahu s blízkými i kontaktu se společenským životem. Podpora v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních činností. Vytváření klidného, bezpečného a přátelského prostředí s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti obyvatel Domova, jejich přáním, možnostem volby a rozhodování. Každému uživateli je zajištěno bezpečí a potřebná podpora.

Okruh osob, kterým je služba domova určena

Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám dospělých osob od 60 let a seniorům od 65 let věku. Kapacita v domově se zvláštním režimem je 8 klientů.

Domov poskytuje tyto základní činnosti
 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zásady poskytování sociální služby
 • Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Umíme se pružně přizpůsobit individuálním potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
 • Podporujeme klienty v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností, podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Budujeme mezi klienty a pracovníky vztah založený na důvěře s respektem k odlišnostem.
 • Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem, slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme s respektem k tempu klienta. U verbálně nekomunikujících klientů se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jeho technikami komunikace (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).
 • Služby vždy poskytujeme v zájmu klientů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu. Etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci domova.