Obsah

Poskytování sociální služby na přechodnou dobu poskytuje:

 

  • poskytnutí ubytování, stravy a péče

podrobnější informace o základních činnostech služby – ke stažení zde 

 

Sociální služby jsou v Domově pro seniory poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji vždy pro aktuální rok informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově pro seniory, že v našem Domově pro seniory poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově pro seniory, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

 

 

Kapacita služby domovy pro seniory: 100 lůžek

 

 

Z uvedené kapacity 100 lůžek jsou na adrese Americká 2176/52, 350 02 Cheb využívána 2 lůžka k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt uživatelů).

Tato 2 lůžka slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny Domova pro seniory a jehož nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a), a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, dále např. přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce).

Délka přechodného pobytu nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

Podmínky pro poskytnutí služby na přechodnou dobu:

  • zájemce spadá do okruhu osob, jimž je služba určena
  • zájemce se nachází v nepříznivé sociální situaci (propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče
  • nutnost bezodkladného zajištění péče z důvodu krizové situace, v níž se zájemce nachází

          (např. přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby,

           úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím

           prostředí, což vede k ohrožení zdravotního stavu zájemce)

 

 

Okruh osob, kterým je služba domovy pro seniory určena:

  • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona         o  sociálních službách, není služba určena osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
  • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově

 

Dokumenty ke stažení:  

1. Žádost do domova na přechodnou dobu (102 kB)

2. Souhlas GDPR žadatele DpS PŘECHODNÁ DOBA

3. Souhlas GDPR DpS kontakt NA PŘECHODNOU DOBU