Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Informace o službě

Poslání

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

Cíle

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

Krátkodobé cíle:

1. Proškolení celého týmu přímé péče v konceptu biografické péče dle prof. Böhma a další zavedení do praxe. Tvorba biografických knih všech uživatelů domova.

2. Využití nových pomůcek v péči – motodlaha, suché lůžko jako součást péče o uživatele domova, jejich aktivizace a relaxace.

3. Příprava a přihlášení do certifikace APSS Známka kvality v sociálních službách.

Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí. 

Kapacita domova pro seniory je 86 lůžek, z toho 2 lůžka na přechodnou dobu.

Zásady

1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.

2. Bezpečné prostředí – zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.

3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.

4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.

5. Svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.

6. Odbornost pracovníků – vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.

7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

Poskytované služby

Služba domovy pro seniory poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, tyto základní činnosti:

1. poskytnutí ubytování: 

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacen, žehlení.

2. poskytnutí stravy: 

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám, dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jedná se o pomoc při:

 • pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
 • pomoc při podávání jídla a pití, 
 • pomoc při prostorov orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
 • pomoc při použití WC.

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

6. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

7. aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zámové aktivity,
 • pomoc piř obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociální prostředím, 
 • nácvik a upevňování motorických a psychických a sociálních schopností a dovedností.

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Přechodné pobyty

Z uvedené kapacity 86 lůžek jsou na adrese Americká 2176/52, 350 02 Cheb využívána 2 lůžka k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt uživatelů).

Tato 2 lůžka slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny Domova pro seniory a jehož nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a), a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, dále např. přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce).

Délka přechodného pobytu nepřesahuje dobu 3 měsíců.

Podmínky pro poskytnutí služby na přechodnou dobu:

 • zájemce spadá do cílové skupiny Domova pro seniory

Služba posyktuje zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s ustanovením § 22 písm. d) a e)                  Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění

 • Zdravotní a ošetřovatelská péče je vnašem domově poskytována pomocí nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester způsobilých kvýkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotnických pracovníků způsobilých kvýkonu povolání pod odborným dohledem. Všeobecné sestry poskytují zdravotní výkony, které jsou indikovány smluvními lékaři uživatelů a které jsou nasmlouvány s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je nejdříve kontaktován smluvní lékař uživatele, teprve poté, na základě doporučení lékaře je uživatel přepraven do zdravotnického zařízení. Je-li již po pracovní době lékaře, je uživateli zajištěn převoz do zdravotnického zařízení rychlou záchrannou službou.
   
 • Vyzvedávání léků předepsaných lékařem je možno provádět všeobecnou zdravotní sestrou na základě domluvy s uživatelem (jedná se o pomoc uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v oblasti mobility, komunikace a orientace).

Uživatelé si hradí zvlaštních finančních prostředků tzv. doplatky za léky. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečnou finanční rezervu na doplatky léků a dalších zdravotních pomůcek.

Domov pro seniory

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace