Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Informace o službě

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití důstojného a spokojeného stáří.

Cíle

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

Krátkodobé cíle:

1. Proškolení celého týmu přímé péče v konceptu biografické péče dle prof. Böhma a další zavedení do praxe. Tvorba biografických knih všech uživatelů domova.

2. Využití nových pomůcek v péči – motodlaha, suché lůžko jako součást péče o uživatele domova, jejich aktivizace a relaxace.

3. Získání certifikace vážka od Alzheimerovské společnosti. 

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním:

- služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a jinými typy demence ve věku od 60ti let, jejichž stav odpovídá úplné nebo těžké závislosti na pomoci druhé osoby na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Dospělé osoby od 60 let a senioři od 65 let věku.

Kapacita domova je 22 míst.

Zásady

Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.

Bezpečné prostředí – zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.

Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.

Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.

Svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby v souladu s možnostmi služby.

Odbornost pracovníků – vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.

Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

Poskytované služby

Služba domovy pro seniory poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, tyto základní činnosti:

1. poskytnutí ubytování: 

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacen, žehlení.

2. poskytnutí stravy: 

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám, dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jedná se o pomoc při:

 • pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
 • pomoc při podávání jídla a pití, 
 • pomoc při prostorov orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
 • pomoc při použití WC.

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

6. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

7. aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociální prostředím, 
 • nácvik a upevňování motorických a psychických a sociálních schopností a dovedností.

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba posyktuje zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s ustanovením § 22 písm. d) a e) Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění

 • Zdravotní a ošetřovatelská péče je vnašem domově poskytována pomocí nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester způsobilých kvýkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotnických pracovníků způsobilých kvýkonu povolání pod odborným dohledem. Všeobecné sestry poskytují zdravotní výkony, které jsou indikovány smluvními lékaři uživatelů a které jsou nasmlouvány s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je nejdříve kontaktován smluvní lékař uživatele, teprve poté, na základě doporučení lékaře je uživatel přepraven do zdravotnického zařízení. Je-li již po pracovní době lékaře, je uživateli zajištěn převoz do zdravotnického zařízení rychlou záchrannou službou.
   
 • Vyzvedávání léků předepsaných lékařem je možno provádět všeobecnou zdravotní sestrou na základě domluvy s uživatelem (jedná se o pomoc uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v oblasti mobility, komunikace a orientace).

Uživatelé si hradí zvlaštních finančních prostředků tzv. doplatky za léky. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečnou finanční rezervu na doplatky léků a dalších zdravotních pomůcek.

Domov se zvláštním režimem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace