Obsah

Kontakty

Základní informace k ochraně oznamovatelů:

 

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu je povinným subjektem, který musí zajistiti v souladu
se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

1. Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.

2. Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Vnější oznamovací systém spravuje Ministerstvo spravedlnosti - viz odkaz Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

3. Uveřejnit oznámení může oznamovatel jedině, pokud

            a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze                             ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména                           příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně                     oznamovatelů, povinný subjekt nepřijal  k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné                     opatření podle ustanovení  § 12 odst. 5 zákona ochraně oznamovatelů, nebo státní zaměstnanec                       podle ustanovení  § 13 neposoudil oznámení podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně                               oznamovatelů,

            b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést                                       k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo                           zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo

            c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem                       k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a)                   až h) zákona o ochraně oznamovatelů vystaveni  odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup                       podle hlavy III zákona o ochraně oznamovatele.

4. Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

            a) má znaky trestného činu,

            b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je  alespoň 100 000 Kč,

            c) porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

            d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

                        1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů                                              finančních trhů,

                        2. daně z příjmů právnických osob,

                        3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

                        4. ochrany spotřebitele,

                        5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

                        6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

                        7. ochrany životního prostředí,

                        8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

                        9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

                        10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

                        11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

                        12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací                                                         informačních systémů,

                        13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

                        14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva                                Evropské unie.

 

5. Fyzická osoba může podat oznámení příslušné osobě, a to buď:

a) písemně v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu                   oznamovatelů“, případně podáním obálky na podatelnu s označením  „WHISTLEBLOWING“, 


            b) elektronicky na e-mailové adrese oznamovatel@domovskalka.cz


            c) ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném                         oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen                               zvukový záznam oznámení.

 

6. Příslušné osoby:

Mgr. Bc. Lenka Valová, tel. 354 222 176, 601 214 197
Jmenování příslušné osoby - Lenka Valová 

Ing. Radim Adamec, tel. 354 222 410, 736 650 331
Jmenování příslušné osoby - Radim Adamec


e-mail: oznamovatel@domovskalka.cz