Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Veřejný závazek

Zásady poskytování sociální služby

Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.

Bezpečné prostředí – zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.

Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.

Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.

Svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby v souladu s možnostmi služby.

Odbornost pracovníků – vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.

Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

Poslání Domova

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

Cíle Domova

Dlouhodobý cíl je neustálé zkvalitňování služeb a péče o uživatele prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.

Krátkodobé cíle:

 1. Proškolení celého týmu přímé péče v konceptu biografické péče dle prof. Böhma a další zavedení do praxe. Tvorba biografických knih všech uživatelů domova.
 2. Využití nových pomůcek v péči – motodlaha, suché lůžko jako součást péče o uživatele domova, jejich aktivizace a relaxace.
 3. Získání certifikace vážka.

Okruh osob, kterým je služba Domova určena

Osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a jinými typy demence ve věku od 60ti let, jejichž stav odpovídá úplné nebo těžké závislosti na pomoci druhé osoby na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Dospělé osoby od 60 let a senioři od 65 let věku.

Kapacita v domově se zvláštním režimem je 22 klientů.

Domov poskytuje tyto základní činnosti

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace