Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Práva klientů

Domov ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů. Práva vycházejí z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České Republiky. 

 

Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu:

 • Uživatel má právo kdykoliv ukončit pobyt v Domově. 
 • Uživatel se může volně pohybovat ve společných prostorách Domova a jeho okolí.

Právo na soukromí, nedotknutelnost okolí a ochranu majetku:

 • Každý uživatel má právo vlastnit klíč od svého pokoje,
 • Pracovníci vstupují do pokoje po zaklepání a se souhlasem uživatele,
 • Po vstupu do pokoje se hlasitě hlásí a ptají se, zda mohou vstoupit, zda neruší apod.
 • Každý uživatel má možnost označit si pokoj cedulkou "NERUŠIT", personál toto přání respektuje.
 • Noční kontroly personálem se provádějí u uživatelů s jejich souhlasem, pokud si uživatel nepřeje noční kontroly vše je stanoveno v individuálním plánu,

Právo na ochranu osobních údajů:

 • Každý uživatel má právo, aby osobní údaje o jeho osobě a jakékoliv informace o jeho osobě byly zachovány v mlčenlivosti. 

Právo na důstojné zacházení:

 • Pracovníci dbají na to, aby byla zachována lisdká důstojnost každého uživatele, součástí důstojného zacházení je zacházení přiměřené věku a zdravotnímu stavu uživatele,
 • Respektování lidské jedinečnosti a přístup k uživateli bez předsudků. 

Právo na vyjádření názoru, právo na svobodné rozhodování:

 • Každý uživatel má právo na svá rozhodnutí a názor.
 • Pokud uživatel není schopen přiměřeně posoudit situaci a pochopit následky této situace, poskytnou mu pracovníci asistenci při rozhodování, pracovníci podporují uživatele při rozhodování o způsobu, jakým mu bude služba poskytována, a toto jeho rozhodnutí respektují.

Právo na osobní a rodinný život:

 • Uživatelé mají právo na kontakt s rodinou a přáteli.
 • Pracovníci respektují vzájemné vztahy uživatelů a do těchto vztahů nevstupují.
 • Soukromí zaručujeme i manželským či partnerským dvojícím, které u nás mohou bydlet společně.

Právo si stěžovat:

 • Každý uživatel má právo si stěžovat.
 • Pokud není uživatel schopen, může si v jeho prospěch stěžovat jiná osoba (rodina, známý či pracovník Domova).

Domov pro seniory

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace